Международен конгрес

за борба с рака – Хавана, 21-25 септември, 2014 година

/Резюме от основни доклади/

На всеки 2години в Хавана се провежда голям международен конгрес за борба с рака. Домакин е „Лабиофам груп”, а доклади четат изследователи и онколози от всички заинтересувани от борбата с рака в Куба.

На последния конгрес,който се проведе между 21-25 септември ,2014 година ,присъстваха онколози от над 80 държави от всички континенти на света. Освен тях,в Хавана със специален интерес към пробивите на кубинските онколози в борбата с рака дойдоха 27 министри и заместник-министри на здравеопазването от 27 държави на света.

Mariela GarciaД-р Мариела Гарсия, началник на клинични лаборатории – Лабиофам:

ОТРОВАТА НА СКОРПИОНИТЕ RHOPALURUS JUNCEUS: ПОТЕНЦИАЛНИ МОЛЕКУЛЯРНИ МЕХАНИЗМИ НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОТИВОТУМОРНИЯ И АНТИМЕТАСТАТИЧНИЯ ЕФЕКТ.

В Куба отровата на скорпионите Rhopalurus Junceus се използва в традиционната медицина за лечение на ракови заболявания. След извършване на ин витро и ин виво проучвания ние открихме, че отровата на този скорпион може да се използва като противораково средство.

Механизмите на действие на противотуморния ефект на отровата на скорпионите преди нашите изследвания са описани неизчерпателно, дори и по отношение на отровата на този вид. Поради тази причина бе изследван ин витро механизмът на действие върху епителните туморни клетки на човека. Ниските концентрации на естествения екстракт доведоха до програмирана клетъчна смърт чрез митохондриална дестабилизация на вътрешната митохондриална мембрана.

Освен това, апоптозата/клетъчната смърт-бел.пр/ бе потвърдена от увеличените нива на експресия на p53, bax, noxa, puma и caspase 3, както и от намалената експресия на антиапоптозните bcl-2 и BCL-XL гени. Механизмът на действие на отровата на скорпионите включва въздействие върху функционалната активност на канали Nav1.5 и Kv1.1, което се изразява особено силно при епителни туморни клетки, пряко свързани с полиферацията и метастазирането при епителните тумори./ меките тъкани на тялото./ Отровата на скорпионите води до включване на маршрутите за сигнализация на клетките PI3K и ERK1 / 2, определени чрез функционални изследвания и уестърн болт​​.

Освен това, естественият екстракт инхибира /подтиска-бел.пр./ миграцията на метастазни туморни клетки и намалява активността на ММР-2 металопротеазите.

Тези резултати предоставиха първото експериментално доказателство за възможността за използване на отровата за терапевтични цели и за механизма на действие, нанасящ значителни щети върху развитието и метастазирането на туморите.

FabioД-р Фабио де Хесус Линарес, ръководител на екипа, създал натуралния продукт „ВидаПлюс (Видатокс)”:

ОТРОВАТА НА СКОРПИОНИТЕ И РАКА.

Скорпионите, ужилили здрави индивиди, предизвикат локални и системни клинични прояви като болка, еритема, парестезия, бледност, тахикардия, тахипнея, мидриаза, хипертония, приапизъм и студ, гадене, повръщане, коремна болка, диария, отделяне на слюнка, брадикардия, обилно изпотяване, хипотония, бронхоспазъм и миоза. Освобождават се медиатори, предизвикващи възпаление, като серотонин, интерлевкин-6, алфа-фактор на туморната некроза, азотен оксид и креатин фосфокиназа (CPK-MB). Те играят ролята на токсини при активиране на възпалителния механизъм, при който впоследствие се освобождават медиатори на плейотропена.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАРМАКОНАБЛЮДЕНИЕТО НА КАТО ДОПЪЛВАЩА ТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ.

Световната здравна организация (СЗО) признава необходимостта от разработване на изследвания за правилното лечение след получаване на разрешение за пускане на пазара. Предложено бе провеждането на изследвания на фармаконаблюдението.

Цел: да се ​​направи оценка на предписването токсина VidaPlus (Vidatox)® , отделящ се от скорпионите Rhopalurus Junceus, като допълваща терапия за подобряване на функционалния капацитет на пациенти със злокачествени тумори.

Материали и методи: извършено бе изследване на фармаконаблюдението, тип – изследване на серия случаи при 2261 пациенти, диагностицирани със злокачествени заболявания, които са посетиха Медицинските служби на LABIOFAM Entrepreneurial Group. При изследването използвахме скалата ECOG и скалата на Карнофски. Медицинската документация на пациентите бе прегледана, а специалистите, които ги лекуваха, бяха интервюирани.

Резултати: След предписване на VidaPlus (Vidatox)® при над 70% от оценяваните пациенти се наблюдаваше благоприятно развитие на лечението, техният функционален капацитет се повиши и болката им се облекчи.
. Не бяха отчетени сериозни нежелани събития. Само 0.8% от пациентите, включени в изследването, съобщиха за незначителни и временни странични ефекти.

Изводи: ползите от предписване на VidaPlus (Vidatox)® като терапия, допълваща
лечението за облекчаване на болката, бяха потвърдени, доказана бе ефективността на продукта за подобряване на функционалния капацитет на тези пациенти, както и безопасната му употреба.

Nudis ZamoraД-р Нюдис Замора,водещ кубински специалист по туморни образувания в главата при деца и младежка възраст:

ЕФЕКТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РАЗТВОР ОТ ЕСТЕСТВЕНИ ПЕПТИДИ ПРИ ДЕЦА С ТУМОР НА МОЗЪЧНИЯ СТВОЛ

Мозъчните тумори са третите по ред най-често срещани ракови заболявания при децата. Сред тях е и туморът на мозъчния ствол, който в повечето случаи е злокачествен, бързо развиващ и разпространяващ се в мозъчния ствол, а прогнозата за лечението му обикновено е лоша и предвижда по-малко от една година живот.

Настоящият доклад представя резултатите от наблюдателно проучване на 20 деца, диагностицирани с тумор на мозъчния ствол, при които е използван разтвор от естествени пептиди в продължение на повече от шест месеца. За периода от януари 2011 г. до август 2014 г. бяха изследвани деца от двата пола, чиято възраст варираше от 4 до 16 години. Изследвани бяха следните основни променливи величини: промени в размера на тумора чрез ядрено-магнитен резонанс, качество на живот на пациентите и поява на нежелани реакции при използване на разтвора от естествени пептиди.

Обективен туморен отговор се наблюдаваше при пациенти – намален размер на тумора до 64,2% от децата,при които се използва разтвор от естествени пептиди в продължение на повече от шест месеца. Прогресия/развитие/ на тумора бе установена само при 7,4% от пациентите,при всички останали случаи беше отбелязано добро и значително положително въздействие..

При употребата на този разтвор бе отчетено:

  • Значително подобрение в качеството на живот на децата, изразяващо се във връщане към ежедневните и училищни дейности /в някои случаи това бяха деца,вече неподвижни и приковани към инвалиден стол/; и
  • Липса на неблагоприятни ефекти,

Групата от лекувани деца даде възможност да се направи извода, че разтворът от природни пептиди е ефективен и важен при лечение на деца с тумор на мозъчния ствол.